Fityeház hírei

Őszi lomtalanítás

H I R D E T M É N Y


A Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. értesíti Fityeház község lakosságát, hogy az őszi háztartási lim-lom gyűjtés napja

2017. szeptember 27-én (szerdán) lesz.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a lomtalanítás során kizárólag nagy darabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lom hulladék kerül elszállításra, tehát a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, valamint elektronikai hulladékot (pl: hűtőszekrényt, televíziót), illetve veszélyes hulladékot (pl: festéket, gyógyszert, ólomakkumulátort, vegyszert) autógumit!

Kérjük, hogy a kisebb méretű lom hulladékot zsákban vagy dobozban szíveskedjenek kitenni, a szétszóródás megelőzése érdekében.


A háztartásokban feleslegessé vált holmikat, a fent megjelölt gyűjtési napon reggel 7.00 óráig helyezzék el az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon, hogy a célgépek és a dolgozók könnyen meg tudják közelíteni.
Továbbá értesítjük a lakosságot, hogy az elektronikai hulladékok, valamint az autógumik (kizárólag személyautó gumi) elszállításának napja

2017. szeptember 27-én (szerdán) lesz.

Kérjük, hogy a háztartásokban feleslegessé vált elektronikai hulladékokat (TV, hűtő, háztartási kisgépek), valamint autógumikat, (kizárólag személyautó gumikat) 2017. szeptember 25-én (hétfőn) reggel 8 órától délután 15 óráig helyezzék el a volt Általános Iskola kazánháza előtt.
Kizárólag ép, nem kifosztott elektronikai hulladékot áll módunkban átvenni.

A Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy lom hulladékot kizárólag attól az ingatlantól áll módjukban elszállítani, amelynek tulajdonosa a rendszeres hulladékelszállítást nem szünetelteti, illetve 2017. január 31. előtti időszak során a Netta-Pannonia Kft. és a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. és a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által kiállított számlákat kiegyenlítette.

Előfizetői értesítő


Tisztelt Ügyfeleink!

A Gelka-Hírtech Kft új szolgáltatást indít hálózatán Fityeház település területén.
Továbbiakban közel 130 digitális (DVB-C) tv csatornával, melyből 28 HD minőségben lesz fogható az arra alkalmas készülékeken. A hagyományos, analóg készülékekkel rendelkező ügyfeleink is a teljes csomagban 55 műsort érhetnek el. Ezzel egyidőben internet szolgáltatási csomagjaink is gyorsabbak, megbízhatóbbak lesznek és hamarosan telefonszolgáltatásunkat is igénybe vehetik.

Gelka-Hírtech Kft tel:93/516-112
www.gelkanet.hu


Tisztelt Ügyfelünk!


Alulírottak
(a) Gelka-Hírtech Kft. 8800 Nagykanizsa Platán sor 4. jelenlegi szolgáltató,
(b) i-TV Távközlési Zrt. (1144 Budapest, Rátót u. 18-20., „i-TV Zrt.” új szolgáltató
ezúton az alábbiakról értesítjük:
1. Hivatkozunk az Ön és a Gelka-Hírtech Kft. közötti kábelTV-s előfizetői szerződésre.

2. Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2018. január 1-től a Gelka-Hírtech Kft. hálózatát az i-TV Zrt. bérbe veszi kábelTV-s jeltovábbítás céljából.

3. A Tranzakció megvalósítása az Előfizetői Szerződés egyoldalú módosítását igényli az Eht. 132. § (2. bekezdés c. pont) bekezdése alapján, amely módosítás nem feltételezi az Előfizető hozzájárulását.

4. Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Előfizetői Szerződés egyoldalú módosítása folytán a Gelka-Hírtech Kft. a televíziós jeltovábbítási Előfizetői Szerződéshez kapcsolódó valamennyi jogát és kötelezettségét átruházta engedményezés és tartozásátvállalás útján az i-TV Zrt-re 2018. január 1-ei (az „Átruházás Napja”) hatállyal.

5. Az Átruházás következtében az Átruházás Napját követő nappal kezdődően (i) az Előfizetői Szerződés alapján a Gelka-Hírtech Kft-t terhelő analóg ktv szolgáltatást az i-TV Zrt. fogja teljesíteni saját neve alatt változatlan feltételek mellett. Előfizetői szerződések szempontjából az i-TV Zrt. a Gelka-Hírtech Kft. helyébe lép.

6. Az átruházással párhuzamosan az i-TV Zrt. megbízza a Gelka-Hírtech Kft-t a hálózat üzemeltetésével, az ügyfélszolgálati tevékenység ellátásával, valamint az előfizetői díjak beszedésével.

7. Az Átruházás napját megelőzően keletkezett valamennyi Előfizető által támasztott pénzügyi elszámolással kapcsolatos igénnyel változatlanul a Gelka-Hírtech Kft. marad a felelős és az Átruházás napját megelőzően keletkezett valamennyi, a Gelka-Hírtech Kft. által az Előfizetői Szerződés alapján az Előfizetővel szemben támasztott igény érvényesítésére is a Gelka-Hírtech Kft. marad jogosult.

8. Ha az Átruházáshoz nem kíván hozzájárulni, kérjük, hogy jelen értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül jelezze írásban az 8800 Nagykanizsa Platán sor 4. alatti címre. Amennyiben a kézhezvételt követő 15 napon belül nem kapunk Öntől ilyen értesítést, úgy ezt akként tekintjük, hogy az Átruházáshoz a hozzájárulását megadta. Ezen időszak alatt vagy ezt követően beérkezett értesítést az Előfizetői Szerződés Előfizető általi az Eht. 134. §-a szerinti rendes felmondásának fogjuk tekinteni. Ezzel kapcsolatban kérjük, hogy az ÁSZF-nek megfelelően gyakorolja felmondási jogát.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, úgy kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat a

06-93-516-112-as, vagy a 0693-516-113-as telefonszámon.

Felhívjuk figyelmét, hogy a továbbiakban az Ön számára minden változatlan marad:

• Továbbra is a 06-93-516-112-as telefonszámon intézheti ügyeit,
• Továbbra is a 8800 Nagykanizsa Platán sor 4. alatti ügyfélszolgálaton intézheti ügyeit személyesen,
• Továbbra is ugyanazokkal a munkatársakkal találkozik,
• Továbbra is a Gelka-Hírtech Kft-nek fizeti előfizetési díját!

Az előfizetőket megillető jogosultságok alább olvashatók. A módosított ÁSZF-ek a i-TV Zrt. ügyfélszolgálatain, és a www.i-tvzrt.hu weboldalon elérhetőek.
(Eht 132. § (4), (5) bek.): „(4) Ha a szolgáltató az általános szerződési feltételekben meghatározott esetekben jogosult az általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a hatálybalépést megelőzően 30 nappal az előfizetőket e törvényben foglaltak szerint értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben az előfizető jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követő 8 napon belül a szerződés azonnali hatályú felmondására. (5) Amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja az előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét.”

Budapest, 2017.október .01. Tisztelettel:

Kaslik Béla
i-TV Zrt. Gelka-Hírtech Kft.

Ebzárlat

H I R D E T M É N Y


Dr. Niklesz Csaba járási főállatorvos értesíti a lakosságot, hogy 2017. október 07-12 között végzik Zala megyében a rókák repülőgépes veszettség elleni vakcinázását, ezért

2017. október 7 – 2017. október 27-ig

ebzárlatot, legeltetési tilalmat rendel el.

Ez idő alatt az ebeket megkötve, vagy zárva kell tartani, és csak pórázon szabad közterületre vinni.

A jelzett időszak alatt a kezelt területen tilos a legeltetés!

A zárlattal kapcsolatos rendelkezések megszegése állategészségügyi szabálysértés!

Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul értesítse a legközelebbi állatorvost, a helyi önkormányzatot vagy vadásztársaságot.Dr. Niklesz Csaba
járási főállatorvos
Hirdetmény vegyszeres gyomirtásról

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA


Fityeház Község Önkormányzata a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásainak eleget téve a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 7/2017.(VII.21.) önkormányzati rendeletében foglalt eljárás-rend betartásával el kívánja készíteni a település Településképi Arculati Kézikönyvét és új településképi rendeletét.

E munka elindításaként lakossági fórumot szervezünk, melyen ismertetésre kerül az új rendelet megalkotásának célja és tervezett menete, továbbá lehetőség nyílik arra, hogy a lakosság, illetve a helyi közügyekkel foglalkozó civil szervezetek véleménye, javaslatai nyilvánosságot kapjanak és beépülhessenek a készülő rendeletbe.

Fenti célból lakossági fórumot hívok össze:


2017. augusztus 16. napra (szerda) 10.00 óra kezdettel.


A lakossági fórum helye: Fityeház Község Önkormányzatának épülete
8835 Fityeház, Alkotmány tér 37.
Fityeház, 2017. augusztus 7.Tatai István sk.
polgármester


<< Elöző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Következő >>