Fityeház hírei

Lakossági Felhívás

Hirdetmény a szerződéses katonai szolgálatról

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnoksága megyei „toborzó körutat” szervez melynek keretében 2016. április 20-án (szerdán) 14.00 órai kezdettel Murakeresztúron a Művelődési Ház olvasótermében (Murakeresztúr, Kossuth Lajos út 14.) tájékoztató előadás kerül megtartásra a szerződéses katonai szolgálatról.

Ezúton tájékoztatjuk Magyarország egyik legnagyobb munkáltatója, a Magyar Honvédség által nyújtott álláslehetőségről:

A szerződéses katonai szolgálatra jelentkezés feltételei:
Jelentkezni az állandó lakóhely szerinti toborzó központban, irodán lehet.
- Magyar állampolgárság,
- Büntetlen előélet,
- Betöltött 18. életév,
- A beosztáshoz szükséges iskolai végzettség (de minimum általános iskola),
- Alkalmasság-vizsgálat teljesítése (egészségügyi, fizikai, pszichikai vizsgálat).
A szükséges feltételekkel rendelkezés esetén a jelentkező meghatározott időre szóló munkaszerződést közt a Magyar Honvédség állományába. Ezzel egyidejűleg kerül szerződéses állományba, három évre. A három év időtartam első 6 hónapja próbaidő, mely idő alatt a szerződést mindkét félnek lehetősége van – indokolás nélkül – felbontani.
A szerződéses katonai szolgálat időtartama – közös megállapodás alapján – meghosszabbítható, de a szolgálati idő a jogszabályi feltételeknek megfelelően nem haladhatja meg a szolgálatteljesítés felső korhatárát (65. életév).

Illetmény (2015.július 1-től):
- A szerződéses pályakezdő közkatona bruttó illetménye: kb. 167.000.- forint (ez nettóban kb. 109-110 ezer forintot jelent), melyhez 8 általános iskolai végzettséggel kell rendelkezni.
- 11.000,- Ft értékű étkezési utalvány (Erzsébet utalvány)
- Amennyiben a jelentkező sorkatonai szolgálatot teljesített és a szolgálatteljesítés ideje alatt rendfokozatot szerzett, az a szerződéses katonai szolgálat vállalása esetén elismerésre kerül, ezzel a jogszabályoknak megfelelően a bruttó illetmény is növekszik.
Juttatások:
- A helyőrségtől távol élők számára elhelyezés a laktanyákban található nőtlen szállón,
- Lakóhely és szolgálatteljesítés helye közötti utazás esetén, utazási költség térítése, a számlával igazolt jegyár 86%-a,
- Évi 12 alkalomra szóló utazási kedvezmény 50%-ban,
- Térítésmentes ruházati ellátás,
- Minimum 25 munkanap szabadság (életkorral növekszik),
- Kedvezményes étkeztetés a laktanyai étkezdékben
- Külföldi szolgálat vállalásának lehetősége,
- Pótlékok, illetménykiegészítések a többlettudás, speciális ismeret, pluszteljesítmény és igénybevétel elismerésére, a jogszabályokban leírtaknak megfelelően.

További részletes információkért keresse:
Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda - Zalaegerszeg
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 18. Telefon: 92/510-525;
E-mail: zala.toborzo@regiment.hu

EBZÁRLAT

H I R D E T M É N Y


Dr. Nikleszné dr. Nink Diána hatósági állatorvos értesíti a lakosságot, hogy 2016. április 9-13 között végzik Zala megyében a rókák repülőgépes veszettség elleni vakcinázását, ezért

2016. április 9 – 2016. április 29-ig

ebzárlatot, legeltetési tilalmat rendel el.

Ez idő alatt az ebeket megkötve, vagy zárva kell tartani, és csak pórázon szabad közterületre vinni.

A jelzett időszak alatt a kezelt területen tilos a legeltetés!

A zárlattal kapcsolatos rendelkezések megszegése állategészségügyi szabálysértés!

Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul értesítse a legközelebbi állatorvost, a helyi önkormányzatot vagy vadásztársaságot.Dr. Nikleszné dr. Nink Diána
kerületi állatorvos

H I R D E T M É N Y az óvodai felvételről

H I R D E T M É N Y
az óvodai felvételről a 2016/2017. nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő 8. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1) bekezdés).
A gyermek óvodai nevelésben való részvételének biztosítása a szülő kötelessége (Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pont). Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bekezdés). A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik.

A Fityeházi Óvoda értesíti a kedves szülőket, hogy Fityeház Község Önkormányzata által fenntartott intézményben a 2016/2017 nevelési évre, az óvodai jelentkezések időpontja

2016. Március 02. és 2016. Március 09.
Mindkét nap 13.30 – 14.30 óráig

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pont).
A beíratás helye: Fityeházi Óvoda

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-száma,
- a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében, az azt igazoló szülői nyilatkozat,
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében: a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata,
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat.
Az óvodai jelentkezésre várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2016. augusztus 31-éig a két és fél, valamint a harmadik életévét betölti, továbbá azokat, akiknek gyermeke 2016. szeptember 1-je és 2016. december 31-e között tölti be 3. életévét.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
Az óvoda vezetője:
a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában
legkésőbb 2016. május 31. napjáig közli a szülővel (Rendelet 20. § (4) bekezdés).
A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.
A jelentkezést követően az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be (Nkt. 37. §). Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A 2016/2017. nevelési év első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök)


Fityeház, 2016. 02. 24.

Hervai Edit
jegyző

Tájékoztatás

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) kormányrendelet 7. §. (1) és (2) bekezdése alapján a 60 és 80 literes edények igénylésének lépései a
lakosság részéről
1. Tájékozódás az Önkormányzatnál a jogosultságról.
2. Edény beszerzése (esetlegesen a Közszolgáltatótól).
3. Igazolás beszerzése az Önkormányzattól, egyidejüleg az edény leadása, amennyiben az a Közszolgáltató tulajdona (2016. 03. 15-ig).
4. Igazolás eljuttatása a Közszolgáltatóhoz. Közüzemi megállapodás módosítása, egyidejüleg az edény leadása a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán, amennyiben az a Közszolgáltató tulajdona (2016. március 16-tól).
5. A közüzemi megállapodás módosítását követően az új edényméret maximum 45 nap átfutási idővel kerül átvezetésre nyilvántartásunkban.

Nagykanizsa, 2016. január 29.

<< Elöző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Következő >>